Skocz do treściSkocz do menu

ZESPOŁU BIUROWO – USŁUGOWO- HOTELOWEGO Z CZĘŚCIĄ WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWĄ


Opis inwestycji

Teren objęty opracowaniem stanowi znaczący fragment struktury miasta, a projektowany program funkcjonalny może istotnie wpłynąć na konkurencyjność Krakowa pośród innych metropolii o podobnym charakterze wzmacniając jego rangę i pozycję.
Ideę kształtowania całego zespołu należy, więc rozpatrywać w skali całej struktury miejskiej, a jego kształt przestrzenny musi być podporządkowany wizerunkowi miasta.

Wielkość obszaru objętego projektem, a także położenie wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych oraz jego reprezentacyjna ekspozycja z różnych kierunków miasta stwarza niepowtarzalną szansę do posłużenia się w kształtowaniu zespołu środkami ekspresji w skali „makro” uwzględniającymi jego wpływ na panoramę.
Główną ideą przyświecającą definicji przestrzeni było więc poszukanie elementów mogących nadać spójny i reprezentacyjny charakter całemu zespołowi właśnie w strukturze miasta.
Takimi elementami w skali urbanistycznej są ściany budujące wnętrza urbanistyczne, gabaryt budynku, a także rytm elementów budujących strukturę zespołu.
Ekspresję całości zespołu wzmacnia dodatkowo ograniczenie asortymentu użytych środków wyrazu i materiałów.
Cały zespół definiuje więc jedna ściana budująca jego gabaryt wzdłuż ulicy Tischnera - zarówno zasadniczą bryłę budynku ekspozycyjno-kongresowego, jak i rytm „ścian szczytowych” budynków biurowych w kierunku ulicy Wadowickiej. Ściana osłonowa będzie wykonana z perforowanej blachy samo-rdzewiejącej na konstrukcji stalowej dodatkowo podkreślając postindustrialny charakter obiektów oraz urbanistyki zespołu, nawiązując do profilu działalności firmy oraz w pośredni sposób do tradycji miejsca.
W makroskali ściana ta o jednakowej wysokości i długości znaczącej w panoramie Krakowa, tworzy niejako podbudowę panoramy Starego Miasta w widoku od strony północnego wjazdu do Krakowa.

Koncepcja urbanistyczna i zagospodarowanie terenu jest wynikiem uwzględnienia trzech głównych czynników:
1) Program funkcjonalny Inwestora;
2) Ustalenia obowiązującego mpzp;
3) Analiza uwarunkowań kontekstu miejsca.

Program funkcjonalny zaproponowany przez Inwestora to program funkcji o charakterze metropolitarnym, którego ranga może wpłynąć wręcz na kształtowanie strategii rozwoju miasta.
Bezpośrednia koncentracja funkcji wystawienniczo-ekspozycyjnej, konferencyjno-kongresowej oraz estradowo-koncertowej w skali niezrealizowanej w aglomeracji krakowskiej sprawia, że lokalizacja taka będzie miała znaczące miejsce na mapie usług ponadlokalnych, nie tylko w Krakowie jako ośrodku metropolitarnym, ale również na mapie województwa.
Jednocześnie duża koncentracja programu usług biurowych, usług handlu i hotelarstwa, uzupełniających program ekspozycyjno-kongresowy, stanowić będzie znaczący generator ruchu w tej części miasta.
Istotne zatem dla koncepcji będzie rozwiązanie komunikacyjne, które przy uwzględnieniu wymogów dla komunikacji kołowej uwzględniać będzie znaczny udział komunikacji publicznej oraz pieszej w obsłudze obszaru.
Program zaproponowany przez Inwestora, na który składa się:
- kompleks wystawienniczo-konferencyjny;
- kompleks biurowy;
- kompleks hotelowy;
- kompleks handlowy;
rozlokowano kierując się zasadą strefowania dostępności publicznej. Tak więc z głównej promenady, zaprojektowanej w północnej części działki w oparciu o wyznaczoną w planie drogę KDD, zlokalizowano usługi hotelowe, pasaż handlowy, a także dostępne z obszernego placu centrum wystawienniczo-kongresowe.
 
< poprzedni projektnastępny projekt >